Дир.бг приключи обновяването на технологичната си база

stat 09:40  |  28 август 2013 / Vladimir Georgiev

През месец Август Дир.бг приключи проект за разширяване на дейността си референтен номер BG161PO003-2.1.13-0152 – „Разширяване на дейността на Дир.бг АД чрез предоставяне на нови услуги“.
  
Това бе осъществено по открита процедура за конкурентен подбор на проекти с определен срок на кандидатстване BG161PO003-2.1.13: „Технологична модернизация в малки и средни предприятия“ – Приоритетна ос 2: „Повишаване ефективността на предприятията и развитие на благоприятна бизнес среда“, област на въздействие 2.1.: „Подобряване на технологиите и управлението в предприятията“, операция 2.1.1.: „Технологично обновление в предприятията“ по Оперативна програма „Развитие на конкурентоспособността на българската икономика” 2007-2013 г.
  
По този начин Дир.бг разшири набора от предоставяните услуги и обнови оборудването си.
 


Финансови отчети

Документи